Ресурсен центар

Ресурсниот центар за енергетска ефикасност во домувањето e широка платформа со совети, информации, студии, објаснувања, врски достапни за сите заинтересирани страни

Мерки за енергетска ефикасност

Интервенциите во енергетската ефикасност во домаќинствата можат да доведат до значително подобрување на условите за живеење преку намалување на трошоците за енергија и емисиите на јаглерод диоксид

Електронски регистар

Овозможува пребарување, анализа и ажурирање на карактеристиките на станбениот фонд за подобрување на енергетската ефикасност

Национални цели

зголемување на енергетската ефикасност

намалување на примарна потрошувачка на енергија за -34,5% до 2030 год.

намалување на емисија на стакленички гасови за -67% до 2030 год, vs 2005 год.

40% учество од обновливи извори на енергија во бруто потрошувачка на финална енергија