Најдобри практики

Најдобри практики

Во овој дел од Ресурсниот центар набројуваме само неколку примери на најдобри практики кои индиректни или директно имаат за цел подобрување на енергетската ефикасност во домувањето, како од аспект на креирање и имплементација на политики и стратегии за енергетска ефикасност, така и примери од реални мали проекти спроведени за унапредување на енергетската ефикасност во станбените згради и во домувањето.

Поврзани објави

Поврзани објави