Чинители

Бизнис сектор

Како чинители во еко-системот за обезбедување на енергетска ефикасност во домувањето се јавува и бизнис секторот и тоа преку неколку групи на чинители:

  • Комунални услуги – комунални претпријатија

Претпријатијата за електрична енергија, гас, топлинска енергија и вода, сите можат да играат голема улога во администрирањето и спроведувањето на програмите за енергетска ефикасност.

Програмите за енергетска ефикасност ја намалуваат најголемата побарувачка на енергија, што може да биде од корист за комуналните претпријатија кои имаат недоволен капацитет за производство. Освен тоа, ако политичкиот или социјалниот притисок ги спречи комуналните претпријатија да ги проценат тарифите што се доволни за враќање на трошоците, промовирањето на енергетската ефикасност може да ги намали финансиските загуби и да ја зачува стабилноста на системот.

  • Изведувачи – градежни компании и квалификувани работници

Изведувачите се квалификувани работници и технички професионалци потребни за инсталирање на енергетски ефикасни производи, следење на ефикасни градежни практики и интегрирање на енергетската ефикасност во постоечките процеси и системи. За доброволните програми засновани на пазарот, изведувачите мора да бидат способни и ефективно да ги продаваат и да ги соопштуваат придобивките од енергетската ефикасност на потрошувачите, со цел да ги убедат да учествуваат во програмите.

  • Производители и трговци со опрема и материјали за подобрување на Енергетската ефикасност

Производителите и трговците на мало директно влијаат на достапноста на енергетски ефикасни производи на пазарот. Во исто време, и регулаторната политика и доброволните програми можат да влијаат на производителите и трговците на мало да донесат одлуки кои ја подобруваат енергетската ефикасност на производите што ги прават или продаваат.

  • Компании за управување со станбени згради

Компаниите за управување со станбени згради може да одиграат значајна улога во промоција на мерките за енергетска ефикасност во зградите со кои управуваат, да ги организираат сопствениците на станови да воведат мерки за подобрување на енергетската ефикасност во заедничките простории и на целата зграда што во голема мера ќе ги подобри енергетските карактеристики на становите, да го помагаат и поттикнат процесот на обезбедување на субвенции и финансирање на мерки за подобрување на енергетската ефикасност.

  • Финансиски институции

Банки и микро-финансиски институции кои обезбедуваат заеми и кредити, самостојно или преку фондови и донатори за воведување на мерки за енергетска ефикасност кај населението. Детални информации за овој сегмент видете во делот Финансирање на ЕЕ во домување.

Поврзани објави

Поврзани објави