Алатки за пресметка на ЕЕЕЕ во домување

Електронски регистар на станбени згради

Електронскиот регистар овозможува пребарување, анализа и ажурирање на карактеристиките на станбениот фонд со цел да овозможи унапредување на квалитетот на домување во станбените згради и подобрување на енергетската ефикасност.

Преку оваа апликација имате пристап и може да ги добиете следните податоци:

  • Општи податоци (адреса, година на градба, број на станови, година на реновирање, начин на управување на станбената зграда итн.),
  • Географски локации на станбените згради на Google maps,
  • Состојба, односно одржаност и оштетувања на фасадата, покривот, прозорците,
  • Податоци за користениот градежен материјал,
  • Начинот на управување на станбените згради,
  • Енергетските барања за греење во постојната состојба,
  • Процена на потенцијалните енергетски заштеди при примената на мерки за енергетска ефикасност,
  • Пресметка на финансиската исплатливост на секоја поединечна мерка, како и пакет од сите мерки,
  • Потенцијалните намалувања на емисии на штетни гасови во атмосферата при примената на мерки за енергетска ефикасност, односно намалување на влијанието врз околината и климатските промени.

Пристап до Електронскиот регистар на станбени згради во Македонија https://buildingmanagementweb.azurewebsites.net/
Електронскиот регистар е достапен и на англиски јазик.

Регистрацијата на станбени згради и Електронскиот регистар на станбени згради се активности кои се одвиваат во рамки на проектот REELIH – Енергетска ефикасност на домаќинства со ниски приходи со финансиска поддршка на USAID.

Поврзани објави

Поврзани објави