Хабитат Македонија за енергетска ефикасност

Здружението за хумано домување Хабитат Македонија е невладина организација дел од Habtat for Humanity International, посветена на обезбедување едноставни, пристојни и достапни домови за лицата со ниски приходи, без разлика на нивната етничка, полова и верска припадност. Од почетокот на своето работење од 2005 година, Хабитат Македонија поддржа повеќе од 10.000 семејства во обезбедување на подобри услови за домување.

Здружението за хумано домување Хабитат Македонија  е организација која развива широка соработка со сите релевантни чинители во областа домување, како што се микро-финансиските институции, граѓанските организации, централните и локалните власти, меѓународни организации, развојни агенции и донатори, амбасади, деловниот сектор и други поединци, научни и образовни организации и институции, и активно се приклучува кон бројни проекти и иницијативи кои имаат за цел да го подобрат квалитетот на домување на најранливите категории на граѓани, како основа за општата благосостојба и поддршка во социјалната и економска инклузија.

Хабитат Македонија повеќе од една деценија работи на прашањето на подобрување на енергетската ефикасност во домувањето. Првите активности во оваа насока се преземаат уште од 2009 година, во обезбедување на управување и финансиска поддршка за намалување на губитокот на енергијата преку енергетска реконструкција на фасадите, промена на надворешните прозорци и врати и/или санација на покривите. Особено е важно во овој контекст да се спомене учеството на Хабитат Македонија во обезбедување на финансиски модели за да им овозможи на граѓаните и заедниците на станари во станбените згради да можат ја подобрат својата енергетска ефикасност, како и соработка со општините за обезбедување на субвенции. Во оваа насока организацијата се грижи и залага за заживување на Законот за домување и комплетирање на законската рамка, како и за воспоставување отворен дијалог за подобрување на квалитетот на домувањето во Македонија.

Хабитат Македонија се стреми да ги подобри условите на живот на семејствата со ниски приходи и пошироката заедница преку промоција, примена и почитување на основните вредности како што се: посветеност, почитување, интегритет и активно вклучување на граѓаните.

За повеќе информации за Хабитат Македонија посетете ја веб страницата www.habitat.org.mk