Финансирање

Програма за промоција на обновливите извори на енергија и поттикнување на енергетската ефикасност во домаќинствата за 2021 година – Министерство за економија

Годишна програма на Министерството за економија со која се субвенционираат мерки за енергетска ефикасност наменета за стандардни и домаќинства со ниски приходи. Програмата се ревидира годишно во смисла на промена на мерките кои ги опфаќа, како и одвоениот износ за субвенционирање. Домаќинства со ниски приходи се: а) лица со ниски примања кои се вработени или еден од брачните другари е вработен и месечниот нето приход на семејството не надминува 30.000 денари; б) лица со ниски примања кои се во пензија или еден од брачните другари е во пензија и месечниот нето приход на семејството не надминува 20.000 денари; в) ранливи потрошувачи дефинирани во програмата за заштита на ранливите потрошувачи на енергија за 2021 година.

Обем на финансирање: 52 милиони МКД, при што потребен е и сопствен придонес, односно корисниците треба да ја купат предложената мерка и да аплицираат за надомест на делот од трошоците како што е дефинирано во програмата.

Детали

Мерките за домаќинствата со ниски приходи вклучуваат надоместување на дел од трошоците за купени и инсталирани:

  1. Сончеви термални колекторски системи – до 70%, но не повеќе од 15.000 МКД по домаќинство, од вкупен износ од 2 милиони МКД.
  2. ПВЦ или алуминиумски прозорци – до 70%, но не повеќе од 25.000 МКД по домаќинство, од вкупен износ од 3 милиони МКД.
  3. Печки на пелети – до 70%, но не повеќе од 25.000 МКД по домаќинство, од вкупна сума од 3 милиони МКД.
  4. Клима инвертер – до 70%, но не повеќе од 25.000 МКД по домаќинство, од вкупна сума од 3 милиони МКД.

Министерството за економија објавува јавни повици за планираните субвенции годишно.

Повеќе информации: https://dejure.mk/zakon/programa-za-promocija-na-obnovlivi-izvori-na-energija-i-pottiknuvanje-na-energetska-efikasnost-vo-domakjinstvata-za-2021-godina

Поврзани објави

Поврзани објави