Финансирање

Програми за субвенционирање на мерки за енергетска ефикасност за индивидуални куќи и станбени згради од страна на општините

Секоја општина и градот Скопје распишуваат јавни повици за субвенционирање на различни мерки за подобрување на енергетската ефикасност како што се: субвенционирање на дел од износот за обнова на фасада на зграда, промена на начинот на греење, замена на прозорци, покривни конструкции, субвенции за поставување на индивидуални фотоволтаични системи и слично.

Овие субвенции не се воедначени и зависат од општина до општина, затоа проверете на веб страницата на вашата општина за да се информирате за достапните субвенции и мерки за енергетска ефикасност.

Поврзани објави

Поврзани објави