Без разлика дали се работи за изградба на нов дом или за реновирање на домовите и станбените згради за подобрување на енергетската ефикасност, најголем проблем за домаќинствата секогаш претставува финансирањето на скапите мерки.

Сопствениците на станови и објекти за домување може да ги користат следниве извори за финансирање на мерки за енергетска ефикасност:

Внатрешни извори – Сопствени средства или во случај на реновирање на зграда заштеди од резервниот фонд на станбената зграда.

Надворешни извори – Меѓународни, национални и локални програми за поддршка и финансирање, обновливи фондови и банкарски заеми.

Во овој дел ви нудиме преглед на финансиските инструменти достапни во Македонија: