договор за енергетски услуги

договорен однос помеѓу корисникот и давателот на енергетски услуги, каде што инвестициите во врска со преземените работи, снабдување или услуги се плаќаат сразмерно во однос на договореното ниво на подобрување на енергетската ефикасност или постигнувањето на друг договорен критериум за енергетски карактеристики кој треба да покаже заштеда (на пример финансиски заштеди), што се потврдува и следи за времетраењето на договорот