економски оправдана побарувачка

побарувачка што не ја надминува потребата од греење или климатизација и којашто инаку би била задоволена при пазарни услови преку процеси на производство на енергија различни од процесот на комбинирано производство на енергија