економски оправдано ниво

ниво на енергетски карактеристики кои водат кон најниски трошоци во текот на проценетиот економски животен век на згради, опрема или производи коишто користат енергија