еко дизајн

интеграција на барањата за заштита на животната средина во дизајнот на производите што користат енергија, со цел подобрување на перформансите кои влијаат на животната средина, во текот на целиот негов животен век