Енергетска ефикасност (ЕЕ)

сооднос помеѓу остварениот корисен учинок и внесот на енергија за остварување на тој корисен учинок