енергетска заедница

  • широк опсег на колективни енергетски акции кои вклучуваат учество на граѓаните во енергетскиот систем
  • кај нас најчесто се користи и во функција на Договорот за енергетска заедница со кој се создава пазар на електрична енергија и природен гас во Југоисточна Европа и воедно се обезбедува стабилна регулаторна и пазарна рамка за привлекување на инвестиции во енергетскиот сектор