енергетска карактеристика на зграда

пресметана или измерена количина на енергија која е потребна за задоволување на потребата што произлегува од стандардното користење на зградата или градежната единица, кое вклучува меѓу другото, енергија која се користи за загревање на простор и вода, ладење, вентилација и осветление