Етикета или енергетска ознака

графички дијаграм, во хартиена или електронска форма, кој вклучува скала која ги користи буквите од А до G, при што секоја буква претставува посебна класа и секоја класа соодветствува со ниво на заштеда на енергија, во седум различни бои од темно зелена до црвена, а со цел да ги информира потрошувачите во врска со енергетската ефикасност и потрошувачката на енергија