ефикасно греење и ладење

опција за греење и ладење која, во споредба со основното сценарио кое рефлектира вообичаена ситуација, значително го намалува користењето на примарна енергија потребна за снабдување на една единица на испорачана енергија во рамките на соодветна граница на системот на трошковно-ефективен начин, како што е оценето во анализата на трошоци и придобивки, земајќи ја предвид енергијата потребна за екстракција, конверзија, транспорт и дистрибуција