ефикасно централно греење и ладење

систем за централно греење или ладење со користење на најмалку 50% обновлива енергија, 50% отпадна топлина, 75% топлина од комбинирано производство или 50% од нивна комбинација