загарантирана заштеда

заштедата што ја гарантира давателот на енергетски услуги и мерки за подобрување на ефикасноста, а која се постигнува преку мерките од договорот за енергетски услуги кои споредено со референтните услови резултираат со заштеда на енергија и/или вода, при што таквата заштеда може да се потврди со мерење или процена