Згради со речиси-нула енергија – Nearly zero-energy buildings (NZEB)

директивата на ЕУ за енергетските перформанси за новите згради со долгорочната цел за климатска неутралност и по принципот „енергетската ефикасност на прво место“