значителна реконструкција

реконструкција на зградата во согласност со законот со кој се уредува градењето и кога е исполнет еден од следниве услови: а) вкупниот трошок на реконструкцијата е повисок од 25% од вредноста на зградата, не сметајќи ја вредноста на земјиштето на кое е изградена зградата и трошоците за уредување на градежното земјиште или б) повеќе од 25% од плоштината на обвивката на зградата е предмет на реконструкцијата