информативен лист

стандардна табела со информации кои се однесуваат на производот што користи енергија, во хартиена или електронска форма