Климатска неутралност

кога емисиите на јаглерод диоксид и другите гасови штетни за климата ќе бидат еднакви на нула