Климатски промени

Климатските промени се однесуваат на промени во целокупната состојба на климата на Земјата (како што се температурата и врнежите). Не можеме лесно да ги забележиме климатските промени, бидејќи се случуваат во текот на долги временски периоди, но неповолно влијаат врз целокупниот жив свет загрозувајќи ја иднината на човештвото во поглед на недостаток на храна, чиста вода за пиење и чист воздух