комбинирано производство на енергија

истовремено производство во еден процес на топлинска, електрична и/или механичка енергија