обвивка на зграда

се интегралните елементи на зградата кои го разделуваат внатрешниот простор на зградата од надворешноста, вклучувајќи ја фасадата