подобрување на енергетската ефикасност

зголемување на енергетската ефикасност како резултат на технолошки промени, промени во однесувањето и/или економски промени