потрошувачка на примарна енергија

вкупната потрошувачка на енергија со исклучок на неенергетската потрошувачка