потрошувачка на финална енергија

вкупната потрошувачка на енергија од страна на сите потрошувачи (домаќинствата, индустријата, земјоделството, транспортот, јавниот и приватниот сектор), не вклучувајќи ја испораката на енергијата до секторите за претворање на енергија и до самата енергетска индустрија