потрошувач

физичко или правно лице кое набавува енергија за сопствена финална употреба