производ што користи енергија

секое добро или систем кое се пласира на пазарот и/или се пушта во употреба и кое за време на неговата употреба влијае врз потрошувачката на енергија вклучувајќи ги и деловите кои се наменети да бидат вградени во производите што користат енергија кои се пласираат на пазарот и/или се пуштаат во употреба како посебни делови за крајните корисници и чии еколошки карактеристики можат да се проценат независно