Просумент

индивидуа која и троши и произведува. Терминот е кованица на зборовите производител и консумент – потрошувач