Регистрација на станбени згради

Собирање на податоци за основните градежни и енергетски карактеристики на станбените згради согласно обврските од Законот за домување