сертификат за енергетски карактеристики

документ кој ги содржи податоците за енергетските карактеристики на зградата или градежната единица, проверени и пресметани на пропишан начин согласно овој закон и прописите донесени согласно овој закон, а го издава носител на лиценца за вршење на енергетска контрола на згради