топлинска енергија

манифестација на енергија како топлина содржана во носителот на енергијата (цврста, течна или гасна состојба), a се пренесува при постоење на разлика на температурата