Фосилни горива

гориво кое настанало како резултат на хемиска преобразба на фосили од растенија или животни. Хемиски, фосилните горива се јаглеводороди. Енергијата ја ослободуваат со согорување