Fit for 55

Пакет мерки на ЕУ за намалување на нето емисиите на стакленички гасови за најмалку 55% ​​до 2030 година. Предложениот пакет има за цел да го усогласи законодавствотона ЕУ со целите за 2030 година