Финансирање

Заеми за домување од Микро-финансиската институција Штедилница Хоризонти заедно со Хабитат Македонија

Овие заеми се наменети првенствено за ромски семејства и други маргинализирани групи со сопствен дом, кои живеат во супстандардни услови.

Обем на финансирање

Износ: 50.000-300.000 МКД; Рок на отплата: 18, 24, 36, 48 и 60 месеци; Камата: 11% на годишно ниво, во опаѓање.

Детали

Станбениот заем „Дома“ е основан во 2007 година како партнерство на Хабитат Македонија и МФИ Хоризонти, создавајќи револвинг фонд за да им понуди заеми на ромските семејства и другите маргинализирани групи за реконструкција на нивните домови. ХФХ Македонија е одговорна за идентификување на потребите за домување и обезбедува градежни технички совети за партнерските семејства. Истовремено, МФИ Хоризонти ја проценува кредитната способност на партнерските семејства, ги администрира кредитите и обезбедува соодветна финансиска контрола врз партнерските семејства, со цел да се постигне соодветна стапка на отплата.

Кредитите се за реновирање, доградба, поправка, реконструкција и слично. Повеќе од 40% од поправките на домот се наменети за подобрување на енергетската ефикасност, како што е топлинска изолација на фасадата или менување на стари прозорци.

Повеќе информации:

https://horizonti.org.mk/en/mikro-zaemi-za-domuvanje

http://habitat.org.mk/index.php?page=portfoliohabitat.org.mk/index.php?page=portfolio

Поврзани објави

Поврзани објави