Законодавство

Меѓународни иницијативи за развој

ОН – Цели за одржлив развој

Целите за одржлив развој се глобален повик за акција да се стави крај на сиромаштијата, да се заштити животната средина и климата и да се обезбеди сите луѓе да уживаат во мир и просперитет.

17 цели се утврдени од страна на Обединетите нации и се промовирани како „Глобални цели за одржлив развој“. Тие ги заменуваат Милениумските развојни цели, чијшто временски период на исполнување заврши на крајот од 2015 година. Целите за одржлив развој се спроведуваат од 2015 до 2030 година. Се состојат од 169 потцели и 247 показатели за мерење на напредокот кон нивното постигнување.

На 25 септември 2015 година, 193 држави, вклучувајќи ја и Македонија, се согласиле за овие 17 цели.

Повеќе детали за целите можете да најдете на веб страницата на ОН –https://northmacedonia.un.org/mk/sdgs

Целите 7, 11 и 13 особено се поврзани со енергетската ефикасност во домувањето.

Цели за одржлив развој

Да се стави крај на сиромаштијата, во сите нејзини форми и насекаде

Да се стави крај на гладувањето, да се постигне обезбеденост со храна и да се подобри исхраната, како и да се промовира одржливо земјоделство

Да се обезбеди здрав живот и да се промовира благосостојбата на сите за сите возрасти

Да се обезбеди инклузивно и еднакво квалитетно образование и да се промовираат можностите за доживотно учење за сите

Да се постигне родова еднаквост и еманципација на жените и девојчињата

Да се обезбеди пристап до вода за сите и одржливо управување со водата и санитарните услови

Да се обезбеди пристап до достапна, сигурна, одржлива и современа енергија за сите

Да се промовира инклузивен и одржлив економски раст, вработување и пристојна работа за сите

Да се изгради отпорна инфраструктура, да се промовира инклузивна и одржлива индустријализација и да се поттикнуваат иновации

Да се намали нееднаквоста во и меѓу земјите

Градовите и населените места да станат безбедни, отпорни и одржливи

Да се обезбеди одржлива потрошувачка и производство

Да се преземат итни мерки за борба против климатските промени и нивното влијание

Да се заштитат и одржливо да се користат океаните, морињата и морските ресурси заради постигнување одржлив развој

Одржливо да се управува со шумите, да се спречи опустинувањето, да се запре деградацијата на земјиштето и да се спречи загубата на биолошката разновидност

Да се промовираат мирољубиви и инклузивни општества за одржлив развој, пристап до правда за сите и да се изградат ефективни, одговорни и инклузивни институции на сите нивоа

Да се зајакнат средствата за спроведување и ревитализација на глобалното партнерство за одржлив развој

Поврзани објави

Поврзани објави