Алатка со модели за финансирање за енергетски сиромашни домаќинства

Наслов: Алатка со модели за финансирање за енергетски сиромашни домаќинства
Оригинален наслов: Toolbox of financing models for energy-poor households
Автори:
Година на издание: 2021
Проект/ издавач: ComAct
Резиме: Овој извештај ги прикажува достапните финансиски модели кои поддржуваат енергетски ефикасно реновирање на станбени згради во петте целни земји на проектот ComAct – Бугарија, Унгарија, Литванија, Северна Македонија и Украина. Тие се собрани и опишани со специфична цел да се идентификуваат индивидуалните пристапи за вклучување на домаќинствата кои страдаат или се изложени на ризик од енергетска сиромаштија во националните и локалните политики за реновирање, земајќи ги предвид големината, обемот на инвестиции и очекуваните заштеди на енергија. Документот е достапен на англиски јазик.