Анализа за пазар за енергетска ефикасност во резиденцијален сектор во Македонија

Наслов: Анализа за пазар за енергетска ефикасност во резиденцијален сектор во Македонија
Оригинален наслов:  Market Gap Analysis for Residential Energy Efficiency in Macedonia
Автори:  Драган Блажев
Година на издание:  2018
Проект/ издавач:  Хабитат Македонија
Резиме: