Енергетска ефикасност на објекти – Прирачник за ученици од средните училишта

Наслов: Енергетска ефикасност на објекти – Прирачник за ученици од средните училишта
Оригинален наслов: Efikasiteti energjetik i objekteve – Doracak për nxënës të shkollave të mesme
Автори:
Година на издание: 2015
Проект/ издавач: Хабитат Македонија во соработка со USAID
Резиме: