Инвентар на технички мерки за енергетска ефикасност кај енергетски сиромашните домаќинства

Наслов: Инвентар на технички мерки за енергетска ефикасност кај енергетски сиромашните домаќинства
Оригинален наслов: Inventory of energy efficiency technical measures for energy-poor households
Автори: Марин Петрович (ENOVA)
Година на издание: 2021
Проект/ издавач: ComAct
Резиме: Документот дава преглед на повеќе технички мерки кои може да се применат за подобрување на енергетската ефикасност во станбените згради во зависност од нивната типологија. Ги опфаќа мерките за корисничко однесување и правни мерки, мерки за обвивка на зграда, за систем за греење, како и преглед на мерки за енергетска ефикасност. Документот е достапен на македонски јазик.