Мапирање на националната состојба во однос на енергетска сиромаштија во Македонија

Наслов: Мапирање на националната состојба во однос на енергетска сиромаштија во Македонија
Оригинален наслов: Mapping the national situation on energy poverty Macedonia
Автори: Здравко Илиевски, Бојан Калиманов, Даниела Трповска, Зоја Таревска
Година на издание: Околу 2014г.
Проект/ издавач: Reduce Energy Consumption and Change Habits – REACH
Резиме: Целта на оваа анализа е да се соберат и анализираат националните податоци за енергетската сиромаштија, да се даде преглед на владините програми кои се фокусираат на ранливите групи со цел да се обезбеди информација за проблемот со енергетска сиромаштија во Македонија. Документот е достапен на англиски јазик.