Насоки за локалните власти за вклучување на засегнатите страни

Наслов: Насоки за локалните власти за вклучување на засегнатите страни
Оригинален наслов: Guidelines for local authorities on stakeholder engagement
Автори: Shruti Athavale, Austrian Energy Agency Leonardo Barreto-Gomez, Austrian Energy Agency Gabriele Brandl, Austrian Energy Agency Anna Kassai, Austrian Energy Agency Rudolf Köstler, Austrian Energy Agency
Година на издание: 2021
Проект/ издавач: EXCITE
Резиме: Овој извештај дава преглед на веќе постоечките модели на ангажман на граѓаните поврзани со темите на енергијата. Најдобрите практики беа собрани преку првични интервјуа со проектните партнери, достапната литература и истражување. Најдобрите практики од European Energy Awards, Covenant of Mayors, Smart Cities се вклучени во овој преглед за вклучување на засегнатите страни/ чинителите.