Регионална: Проценка на станбени Инвестициски потенцијал за енергетска ефикасност во Западен Балкан, Задача 3. Препораки

Наслов: Регионална: Проценка на станбени
Инвестициски потенцијал за енергетска ефикасност во
Западен Балкан, Задача 3. Препораки
Оригинален наслов: Regional: Assessment of the Residential
Energy Efficiency Investment Potential in
the Western Balkans, Task 3 Recommendations
Автори: Grant Ballard-Tremeer, Seth Landau, Morna Isaac (Eco Ltd)
Година на издание: 2014
Проект/ издавач: European Bank for Reconstruction and Development
Резиме: Во овој извештај ги користи податоците собрани во прегледот на пазарот (задача 1) и политиките и препораките (задача 2), за да се развијат препораки за проектирање на интегрирана Програма за енергетска ефикасност во станбени згради. Документот е достапен на англиски јазик.