Управување со енергетската сиромаштија во Југоисточна Европа

Наслов: Управување со енергетската сиромаштија во Југоисточна Европа
Оригинален наслов: The Governance of Energy Poverty in Southeastern Europe
Автори: Stefan Bouzarovski, Robert Sarlamanov, Saska Petrova
Година на издание: 2011
Проект/ издавач: South-East Europe programme, Institut français des relations internationals (Ifri)
Резиме: Овој извештај ги прикажува резултатите од истражувањеto за откривање на различните начини на кои енергетската сиромаштија (сфатена како состојба во која услугите на енергија достапни за домаќинството се под социјално и материјално потребните нивоа) се произведуваат и се ублажуваат преку интеракција на релевантни институции за одлучување во енергетиката, социјална заштита, здравството и домувањето. Фокусот е на условите во Југоисточна Европа, од аспект на цени, законски рамки и практики, политики за справување со енергетската сиромаштија во Македонија и Бугарија. Достапно на англиски јазик.