Аеродром

Општина Аеродром

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Аеродром има 902 згради за колективно домување, од кои 52% имаат лифт, 27% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1949 година, а највисоката зграда има 20 катови.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Аеродром.