Аеродром

Општина Аеродром

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Аеродром има 465 згради за колективно домување, од кои 52% згради имаат лифт, а 30% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1949 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Аеродром.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.