Берово

Општина Берово

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради, во општина Берово има 11 згради за колективно домување, од кои само една зграда има лифт, а 36% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1967 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Берово.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.