Богданци

Општина Богданци

Веб страна | Преземи регистар

Според спроведениот регистар на станбени згради во општина Богданци има 19 згради за колективно домување, од кои ниедна нема лифт, а 90% имаат деловни простории. Најстарата зграда е изградена во 1958 година.

Во продолжение можете да погледнете илустрација на податоци извлечени од регистарот на станбени згради спроведен во општина Богданци.

© 2016 REELIH. Habitat for Humanity.